U bent hier

Wet op de privacy GDPR AVG

Verklaring ‘Bescherming van persoonsgegevens’ binnen S.O. voor schoonheidszorgen “Denise Grésiac” vzw, Koninklijkelaan 9, 2600 Berchem.

Wet op de privacy, GDPR, AVG t.o.v. Leerlingen-Ouders

Terminologie

De termen die in deze Verklaring met hoofdletter zijn geschreven, hebben de volgende betekenis:

Leerling/Ouder

De ouder(s), voogd, wettelijke vertegenwoordiger  en de leerlingen van de school

“De School”

S.O. voor schoonheidszorgen “Denise Grésiac” vzw, Koninklijkelaan 9, 2600 Berchem

Verklaring

 

Verklaring ‘Bescherming van persoonsgegevens’ binnen S.O. voor schoonheidszorgen “Denise Grésiac” vzw, Koninklijkelaan 9, 2600 Berchem.

 

De School als verwerkingsverantwoordelijke

Om haar goede werking te kunnen verzekeren, heeft De School nood aan een heleboel gegevens. Gaande van contactgegevens, identiteitsgegevens, de data over eerder gevolgde opleidingen, kortom een  heleboel data om praktisch te kunnen werken. (lijst onderaan deze verklaring) Deze gegevens (of een deel ervan) worden doorgegeven aan externe partners, denk maar aan Smartschool, het CLB, het Vlaams Ministerie van Onderwijs en dit omwille van wettelijke verplichtingen (b.v. communicatie met het Ministerie van Onderwijs, Discimus), om een goede administratieve werking te kunnen verzekeren (b.v. contactname per telefoon, brief, e-mail) om je te kunnen bijstaan in je opleiding (b.v. gegevens over bijzondere noden) of omdat je er zelf om verzocht (b.v. foto voor je studentenkaart). We bewaren je gegevens nooit langer dan strikt noodzakelijk is. Uiteraard heb je bepaalde rechten t.o.v. die gegevens.

De School en haar werking zijn een constant in de tijd veranderend gegeven. Zodra je het schoolreglement ondertekent en de kennisname van en akkoord met deze Verklaring geeft, geef je de toestemming om de nodige gegevens te verzamelen en te gebruiken binnen het wettelijk voorziene kader.

Het is mogelijk dat ons beleid met betrekking tot persoonsgegevens in de toekomst wordt aangepast en gewijzigd. Deze wijzigingen zullen duidelijk aangeduid worden in deze Verklaring. We raden jou als Leerling/ouder dan ook aan om deze Verklaring regelmatig opnieuw na te kijken.

Recht op toegang tot, verbetering en verwijdering van je persoonsgegevens

Je beschikt over een recht op toegang tot je persoonsgegevens. De School engageert zich tot een zo nauwkeurig mogelijke gegevensverzameling. Onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens kunnen steeds verbeterd of eventueel zelfs verwijderd worden. Wij verzamelen geen gegevens die niet noodzakelijk zijn voor de goede werking van De School en haar administratie (b.v. politieke of godsdienstige overtuiging, seksuele geaardheid, ….)

Jij als Leerling/Ouder hebt het recht onnauwkeurigheden en onvolledigheden te melden .

Als Leerling/Ouder kan je je rechten uitoefenen door ons te contacteren via info@denisegresiac.be  De School verbindt er zich toe binnen de 15 werkdagen aan jouw verzoek een gevolg te geven. Omwille van veiligheidsredenen zullen we je in deze procedure wel vragen je identiteit te bewijzen.

Recht om klacht in te dienen bij de Privacycommissie

Je hebt als Leerling/ouder het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie, ook de ‘Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer’ genaamd (zie www.privacycommission.be/nl voor meer informatie).

Recht op verzet, restrictie en gegevensoverdracht

Je kan je als Leerling/ouder te allen tijde kosteloos en zonder motivering verzetten tegen de verwerking van je persoonsgegevens indien 1) De School je persoonsgegevens verwerkt op basis van een niet-legitiem doel (en De School de persoonsgegevens niet verder moet verwerken op een andere juridische basis); of 2) deze persoonsgegevens verkregen werden met het oog op direct marketing.

In de beperkte gevallen waar dit wettelijk is toegelaten, kan je als Leerling/ouder ook een restrictie van de verwerking eisen.

Welke gegevens bewaren wij van de leerlingen?

Contactgegevens: domicilieadres, (eventueel tweede domicilieadres), e-mailadres, gsm-nummer

Identificatiegegevens: naam, voornaam, identiteitskaartgegevens, rijksregisternummer

Gezinsgegevens: naam en voornaam ouder(s) voogd, verantwoordelijke

Beroeps en opleidingsgegevens: naam en adres vorige school/scholen, behaald attest en clausuleringen vorige en huidige school,

Fysieke kenmerken en gezondheid: leeftijd, geslacht, verplichte medicatie, attesten leerstoornissen, contra-indicaties voor bepaalde esthetische behandelingen die in de school verricht worden.

Welke gegevens bewaren we van de ouders?

Contactgegevens: Domicilieadres, e-mailadres, telefoonnummer, gsm-nummer

Identificatiegegevens: Naam, voornaam.

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics. 
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.