U bent hier

huishoudelijk reglement schoolraad

In uitvoering van het decreet betreffende participatie op school en de Vlaamse onderwijsraad wordt in de school S.O. voor schoonheidszorgen “Denise Grésiac”, Koninklijkelaan 9, 2600 Berchem, instellingsnummer 029521 een schoolraad opgericht.

De zetel van de schoolraad is gevestigd op volgend adres:  school S.O. voor schoonheidszorgen “Denise Grésiac”, Koninklijkelaan 9, 2600 Berchem

SCHOOLRAAD

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Hoofdstuk 1: Samenstelling van de schoolraad

Artikel 1

In de schoolraad zetelen de vertegenwoordigers van volgende geledingen:

·        de ouders;

·        het personeel;

·        de leerlingen;

·        de lokale gemeenschap.

 

Bij de oprichting bedraagt het aantal mandaten twee per geleding.

Bij de vernieuwing van de schoolraad bedraagt het aantal mandaten ook twee per geleding.

Artikel 2

De leden namens de ouders en het personeel worden aangeduid via een verkiezingsprocedure conform het door het schoolbestuur uitgevaardigde verkiezingsreglement.

De leden namens de leerlingen worden aangeduid uit en door de leerlingenraad.

De geleding van de lokale gemeenschap wordt gecoöpteerd conform dit huishoudelijk reglement.

Artikel 3

De directeur woont de vergaderingen van de schoolraad van rechtswege bij met raadgevende stem.

Het schoolbestuur en/of zijn gemandateerde (i.c. de directeur) woont de vergadering van de schoolraad bij, tenzij de schoolraad aangeeft afzonderlijk te willen vergaderen voor het formuleren van een advies op eigen initiatief.

Hoofdstuk 2: Voorwaarden tot lidmaatschap en onverenigbaarheden

Artikel 4

ALGEMEEN

Algemene voorwaarden tot lidmaatschap zijn:

·        het pedagogisch project formeel onderschrijven;

·        men kan slechts één geleding vertegenwoordigen;

·        geen lid zijn van een schoolbestuur, schoolraad, of oudervereniging van een school van een ander net.

Artikel 5

OUDERS

Specifieke voorwaarden vertegenwoordiging ouders:

·        ouder (voogd, pleegvoogd) zijn van minstens één regelmatig ingeschreven leerling;

·        zich kandidaat stellen en verkozen zijn (zie verkiezingsreglement);

·        geen lid zijn van het schoolbestuur van de onderwijsinstelling;

·        geen personeelslid zijn van de onderwijsinstelling.

PERSONEEL

Specifieke voorwaarden vertegenwoordiging personeel:

·        gesubsidieerd personeelslid zijn van de onderwijsinstelling;

·        zich kandidaat stellen en verkozen zijn (zie verkiezingsreglement).

LEERLINGEN

Specifieke voorwaarden vertegenwoordiging leerlingen:

·        regelmatige leerling zijn in de school

·        bij consensus door de andere leden van de leerlingenraad worden aangeduid.

LOKALE GEMEENSCHAP

Specifieke voorwaarden vertegenwoordiging lokale gemeenschap:

·        voorgedragen worden door een lid van de schoolraad ten individuele titel of namens een organisatie of vereniging zoals vermeld in artikel 12;

·         bij consensus door de andere leden van schoolraad worden verkozen;

·         meerderjarig zijn;

·         geen lid zijn van het schoolbestuur van de onderwijsinstelling.

Personeelsleden en leerlingen die deel uitmaken van de schoolraad kunnen voor de meningen geuit in de uitoefening van hun mandaat, geen tuchtsancties oplopen.

Hoofdstuk 3: Duur van het mandaat

Artikel 6

De duur van het mandaat van de vertegenwoordigers van de ouders, het personeel, de leerlingen en de lokale gemeenschap is beperkt tot maximaal vier jaar of de resterende duur van het mandaat, en is hernieuwbaar.

Artikel 7

Aan het mandaat in de schoolraad komt een einde wanneer het lid:

·         niet opnieuw wordt verkozen;

·         niet langer ouder, voogd of pleegvoogd is van een regelmatig ingeschreven leerling;

·         niet langer als regelmatig leerling is ingeschreven;

·         ontslag neemt;

·         het pedagogisch project van de onderwijsinstelling niet langer onderschrijft;

·         in een toestand van onverenigbaarheid komt zoals bepaald in de artikelen 4 en 5.

Hoofdstuk 4: Procedure van plaatsvervanging binnen het mandaat

Artikel 8

Ingeval er vroegtijdig een einde komt aan het mandaat van een ouder of van een personeelslid, dan wordt dit voleindigd door een plaatsvervanger.

Dit is de eerstvolgende niet als effectief lid verkozen kandidaat met het grootste aantal stemmen. Deze persoon beëindigt het mandaat van de voorganger.

Ingeval er vroegtijdig een einde komt aan het mandaat van een leerling, dan wordt dit voleindigd door een plaatsvervanger, aangeduid door de leerlingenraad ofwel de eerstvolgende niet als effectief lid verkozen kandidaat met het grootst aantal stemmen.

Artikel 9

Wanneer er geen plaatsvervangers meer beschikbaar zijn, kan de schoolraad verzoeken een tussentijdse verkiezing te houden voor de desbetreffende geleding, conform de verkiezingsreglementen.

Artikel 10

Indien een mandaat vrijkomt in de geleding van de lokale gemeenschap, dan wordt een nieuwe kandidaat gecoöpteerd volgens de gebruikelijke procedure van coöptatie.

Hoofdstuk 5: Coöptatie vertegenwoordiging uit lokale gemeenschap

Artikel 11

Vertegenwoordigers kunnen worden gecoöpteerd:

·         binnen de verschillende organisaties en verenigingen in de lokale gemeenschap die als representatief voor deze gemeenschap gelden en die het meest gericht zijn op de lokale school;

·         als individuele personen die worden aangesproken.

Artikel 12

·         Elk lid kan ten individuele titel of namens een organisatie/vereniging kandidaten voordragen gelijk aan het aantal beschikbare mandaten per geleding.

·         De voordracht gebeurt schriftelijk aan de voorzitter ten laatste tien werkdagen voor de samenkomst van de schoolraad.

De coöptatie gebeurt bij consensus.

Hoofdstuk 6: Praktische werking van de schoolraad

Artikel 13

DE VOORZITTER

De schoolraad duidt de voorzitter van de raad aan.

De voorzitter kan buiten de leden van de raad worden aangeduid, in welk geval hij niet stemgerechtigd is. De directeur noch een lid van het schoolbestuur kunnen als voorzitter worden aangeduid.

De voorzitter wordt aangeduid bij consensus of, indien geen consensus kan worden bereikt, bij gewone meerderheid.

Redenen voor beëindigen van het voorzitterschap

·         lid zijn van een schoolraad, schoolbestuur of oudervereniging van een ander net;

·         vrijwillig ontslag als voorzitter.

Bij onvoorzienbare afwezigheid van de voorzitter op een bijeenkomst van de schoolraad wordt het oudste aanwezige lid als waarnemend voorzitter aangeduid.

Specifieke taken van de voorzitter:

·         De voorzitter nodigt de leden schriftelijk uit.

·         De voorzitter stelt de dagorde op.

·         De voorzitter leidt de debatten en handhaaft de orde in de vergadering.

·         De voorzitter opent en sluit de vergadering.

·         De voorzitter staat (in samenwerking met de secretaris) in voor het opzoeken en verzamelen van de nodige documenten ter voorbereiding van de respectievelijke agendapunten.

·         De voorzitter richt de vraag om informatie aan het schoolbestuur.

·         De voorzitter leidt de beraadslagingen.

·        De voorzitter waakt over de naleving van het huishoudelijk reglement.

·         De voorzitter meldt de adviezen en standpunten via het secretariaat van de schoolraad aan het schoolbestuur.

·        Alle briefwisseling bestemd voor de schoolraad wordt aan de voorzitter gericht.

·        De briefwisseling die van de schoolraad uitgaat, wordt ondertekend door de voorzitter of zijn afgevaardigde.
 

Artikel 14

 

SECRETARIAAT

De secretaris is verantwoordelijk voor het administratief beheer van de werking van de schoolraad.

De secretaris wordt binnen of buiten de raad aangeduid bij wijze van consensus. Bij afwezigheid wordt een plaatsvervanger aangeduid.

Specifieke taken van de secretaris:

·        De secretaris stelt de notulen van de vergadering op en maakt het verslag binnen de tien werkdagen over aan de leden van de schoolraad. Het verslag wordt in de volgende vergadering ter goedkeuring voorgelegd.

·        De notulen vermelden de agenda, de naam van de aanwezige leden en van de verontschuldigde leden en voor elk punt van de agenda de samenvatting van de tussenkomsten en de beslissing van de schoolraad.

·        De secretaris staat in voor de praktische verwerking van alle briefwisseling bestemd voor de schoolraad. De briefwisseling uitgaande van de schoolraad wordt altijd ondertekend door de voorzitter of zijn afgevaardigde.

·        De secretaris beheert het archief van de schoolraad.

De schoolraad kan voor infrastructurele en administratieve ondersteuning een beroep doen op het schoolbestuur.

Artikel 15

ALGEMENE WERKAFSPRAKEN

§ 1 Wijze van bijeenroeping

De schoolraad wordt door de voorzitter bijeengeroepen bij wijze van schriftelijke of elektronische uitnodiging met vermelding van plaats, datum, tijdstip en de agendapunten. Eventuele informatieve documenten worden als bijlage meegestuurd. De uitnodiging wordt ten laatste tien werkdagen voor de bijeenkomst overgemaakt aan de leden, uitgezonderd bij hoogdringendheid.

§ 2

Het gebruikelijke tijdstip en de plaats van samenkomst wordt na overleg binnen de raad vastgelegd. Er wordt niet vergaderd tijdens de lesuren.

§ 3

De voorzitter roept de schoolraad bijeen op schriftelijk verzoek van ten minste twee van de geledingen, uiterlijk tien werkdagen na het verzoek.

§ 4 De agenda

De voorzitter bepaalt de agendapunten. De leden kunnen ten laatste vijf werkdagen voor de vergadering schriftelijk een punt aan de agenda toevoegen.

De uitnodiging en de agenda worden ter informatie overgemaakt aan:

·         de leden van de schoolraad;

·         het schoolbestuur;

·         de directeur.

§ 5 Besluitvorming

De schoolraad kan slechts rechtsgeldig beraadslagen indien de meerderheid van de leden aanwezig is.

Indien de vergadering niet voldoende aanwezigen telt, wordt een datum vastgelegd voor een nieuwe vergadering, minstens één week later. De volgende vergadering beslist ongeacht het aantal aanwezigen.

In principe wordt bij wijze van consensus een standpunt ingenomen.

Indien er geen consensus kan worden bereikt, beslist de schoolraad bij gewone meerderheid.

De gewone meerderheid wordt gevormd uit de helft van de leden plus één.

Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

§ 6 Mededeling van de verslagen van de schoolraad

Het verslag, met daarin de adviezen en standpunten van de schoolraad, wordt binnen de vijf werkdagen volgend op de vergadering schriftelijk meegedeeld aan:

·         de leden van de schoolraad;

·         het schoolbestuur;

·         de directeur.

Artikel 16. § 1:

BEVOEGDHEDEN EN BEVOEGDHEIDSMATERIES

De wijze waarop de onderstaande bevoegdheden worden uitgeoefend, kan worden vastgelegd in een overeenkomst tussen het schoolbestuur en de schoolraad.

De schoolraad heeft:

OVERLEGBEVOEGDHEID

Het schoolbestuur overlegt met de schoolraad over:

1) het opstellen of wijzigen van volgende regelingen:

a) het schoolreglement;

b) de lijst van bijdragen die aan de ouders kunnen worden gevraagd, evenals de regeling inzake de afwijkingen die op deze bijdrageregeling worden toegekend, voor zover deze regelingen niet zijn opgenomen in het schoolreglement;

c) het schoolwerkplan;

d) het beleidsplan of het beleidscontract dat de samenwerking regelt tussen de school en het CLB;

2) elk ontwerp van beslissing inzake:

a) de jaarplanning van extra-murosactiviteiten en parascolaire activiteiten;

b) de infrastructuurwerken die niet onder het toepassingsgebied vallen van artikel 17, § 2, 1°, a) en c), van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten;

c) de vaststelling van de criteria voor de aanwending van lestijden, uren, uren-leraar, GOK-uren en punten;

d) het welzijns- en veiligheidsbeleid van de school;

e) de duur van de stageactiviteiten van de leerlingen en het tijdstip waarop zij worden georganiseerd.

ADVIESBEVOEGDHEID

Verplicht advies

Het schoolbestuur vraagt de schoolraad advies over elk ontwerp van beslissing inzake:

1. de bepaling van het profiel van de directeur;

2. het studieaanbod;

3. het aangaan van samenwerkingsverbanden met andere schoolbesturen en met externe instanties;

4. de vaststelling van het nascholingsbeleid;

5. het beleid inzake experimenten en projecten.

FACULTATIEF ADVIES

De schoolraad kan aan het schoolbestuur uit eigen beweging een schriftelijk advies uitbrengen over alle aangelegenheden die personeel, leerlingen of ouders aanbelangen.

Het advies kan betrekking hebben op een onderwerp waarvoor advies is verplicht of waarover moet worden overlegd. Het schoolbestuur brengt in dat geval binnen de dertig dagen een met redenen omklede reactie uit in de vorm van een voorstel.

De schoolraad kan aan de directeur uit eigen beweging een schriftelijk advies uitbrengen over de algemene organisatie en werking van de school. De directeur brengt na ontvangst van een schriftelijk advies binnen de dertig dagen een met redenen omklede reactie uit in de vorm van een voorstel.

RECHT OP INLICHTINGEN / INFORMATIE EN COMMUNICATIEPLICHT

De leden van de schoolraad hebben in functie van de uitoefening van hun advies- en overlegbevoegdheden, met uitzondering van het facultatief advies aan de directeur:

1) een algemeen informatierecht;

2) het recht op eigen verzoek of op vraag te worden gehoord.

Het schoolbestuur bezorgt daartoe aan de leden van de schoolraad, samen met de vergaderagenda, alle relevante documenten. Indien tijdens of na een overleg vastgesteld wordt dat er cruciale informatie ontbrak dan wordt de desbetreffende beslissing van het schoolbestuur opgeschort.

De schoolraad heeft ten behoeve van het personeel, ouders en leerlingen een communicatie- en informatieplicht over:

-         Activiteiten en standpunten

-         De wijze waarop zij haar bevoegdheden uitoefent

Indien een schoolbestuur een overleg vraagt over een ontwerp van beslissing die de schoolorganisatie en de eigenheid van de school fundamenteel verandert, dan moeten de leden van de schoolraad eerst de geleding die ze vertegenwoordigen informeren én raadplegen.

De schoolraad maakt zichzelf kenbaar zodat alle ouders, leerkrachten en leerlingen weten wie hen vertegenwoordigt. Dit gebeurt via de website van de school.

Artikel 16. § 2:

De door de schoolraad uitgeoefende advies- en overlegrechten hebben geen betrekking op de arbeidsvoorwaarden waarover het lokaal comité zich uitspreekt.

Artikel 16. § 3:

De schoolraad is niet bevoegd om individuele dossiers te behandelen.

Artikel 17

COMMUNICATIE EN INFORMATIE

De schoolraad informeert de personeelsleden, de leerlingen en de ouders over de standpunten die worden verdedigd en de principes die bij de uitoefening van haar functies worden gehanteerd via schriftelijke/elektronische berichtgeving.

Artikel 18

GESCHILLEN

Tijdens de besluitvormingsprocedures over aangelegenheden waarvoor een advies of overleg is verplicht, kan een bemiddelingscommissie op vraag van hetzij het schoolbestuur hetzij de schoolraad optreden.

Een bemiddelingscommissie is samengesteld uit drie personen. Het schoolbestuur en de schoolraad duiden elk één persoon aan. Deze twee personen kiezen de derde persoon, die optreedt als voorzitter.

In voorkomend geval wordt de termijn van 21 dagen waarbinnen een verplicht advies moet worden gegeven, geschorst tijdens de bemiddelingsprocedure.

Artikel 19

KLACHTEN

Klachten inzake de niet-naleving van de bepalingen omtrent de bevoegdheden en de besluitvormingsprocedures kunnen door de schoolraad, zijn geledingen en iedere belanghebbende worden ingediend bij het schoolbestuur.

Artikel 20

Voor alle gevallen die niet geregeld zijn in dit huishoudelijk reglement beslist de voorzitter na overleg met de schoolraad.