U bent hier

huishoudelijk reglement ouderraad

Onder voorbehoud goedgekeurd huishoudelijk reglement ouderraad geldend voor periode 1 april 2017 tot 1 april 2021

Vastgesteld door de ouderraad op 17 januari 2017.

Taak en bevoegdheid

1.      De ouderraad is een adviescollege zonder eigen financiële middelen, ingericht door de vzw school voor schoonheidszorgen “Denise Grésiac”, Koninklijkelaan 9, 2600 Berchem

2.      De ouderraad heeft een adviserende en ondersteunende rol ten opzichte van de schoolraad van  de school “Denise Grésiac” inzake materies met een reële impact op het dagdagelijkse leven in de school: algemene beleidsaspecten die voor alle leerlingen en hun ouders belangrijk zijn, zoals

a.      welzijn en veiligheid,

b.      de financiële bijdrage van ouders,

c.      organisatie van het schooljaar,

d.      besteding van het lestijdenpakket (waaronder de lestijden voor GOK),

e.      het schoolreglement,

f.       de programmatie van nieuwe richtingen,

g.      sociale en pedagogische projecten.

 

3.      De ouderraad richt zich op het algemeen belang van leerlingen, ouders en de schoolgemeenschap. Ouders treden in de ouderraad niet op in functie van hun eigen kinderen of met het oog op individuele casuïstiek.

4.      De ouderraad ondersteunt de schoolraad die advies uitbrengt aan de directie (c.q. het schoolbestuur) die van rechtswege verantwoordelijk is voor het schoolbeleid en dienaangaande beslissingsbevoegdheid heeft.

5.      Onder ‘ouder’ worden alle personen verstaan die het ouderlijk gezag uitoefenen over een leerling, of die een leerling in rechte of in feite onder hun bewaring hebben.

Samenstelling

6.      De ouderraad wordt samengesteld voor de duur van 4 schooljaren, parallel aan de zittingsperiode van de schoolraad.

7.      Iedere ouder van een jongere die leerling is van “Denise Grésiac” en die geen deel uitmaakt van het personeel van deze school, kan stemgerechtigd lid worden van de ouderraad.

8.      Bij het begin van ieder schooljaar worden alle ouders door de directie in kennis gesteld van de doelstelling van de ouderraad, de mogelijkheid tot en de wijze van kandidaatsstelling.

9.      De ouderraad telt maximum 15 stemgerechtigde leden. Zetelende leden zijn – indien beschikbaar en benoembaar – automatisch herbenoemd. Nieuwe kandidaten kunnen zich kenbaar maken bij de directie. Indien het aantal kandidaten lager is dan het aantal mandaten, is iedere kandidaat automatisch benoemd. Indien het aantal kandidaten het maximale ledental overschrijdt, wordt er op de eerste vergadering door de directie een loting georganiseerd onder de nieuwe kandidaten. Kandidaten die vervolgens niet worden gekozen, blijven plaatsvervangend bij vroegtijdig ontslag van een lid.

10.   Leden die vroegtijdig ontslag wensen te nemen, melden dit schriftelijk bij de voorzitter.

11.   Leden die tijdens een schooljaar meer dan de helft van de vergaderingen niet aanwezig zijn zonder afmelding, worden gevraagd om ontslag te nemen uit de ouderraad.

12.   De directie alsook een lid van de leerkrachtenraad zijn niet-stemgerechtigde leden van de ouderraad.

Werkwijze

13.   De ouderraad vergadert voorafgaand aan een vergadering van de schoolraad, met een minimum van 1 vergadering per trimester. Extra vergaderingen kunnen worden samengeroepen door de voorzitter, de directie of op verzoek van een meerderheid van de leden.

Huishoudelijk reglement ouderraad

14.   De eerste vergadering van de zittingsperiode kiezen de leden voor de duur van deze periode uit hun midden een voorzitter, plaatsvervangend voorzitter, secretaris en twee vertegenwoordigers voor de schoolraad. Tussentijdse vacatures voor deze mandaten worden de eerstvolgende vergadering opgevuld.

15.   De voorzitter roept de vergaderingen samen, bepaalt in samenspraak met de directie de agenda van de vergadering, leidt deze en vertegenwoordigt desgevallend de ouderraad.

16.   De secretaris verzamelt de agendapunten, verzendt uiterlijk 2 weken voor de volgende vergadering de agenda en draagt zorg voor de verslaggeving van de vergadering. Het verslag wordt bij voorkeur binnen 3 weken na de vergadering bezorgd aan de leden.

17.   Leden van de ouderraad kunnen uiterlijk 3 weken voor de volgende vergadering agendapunten voordragen via de secretaris.

18.   De eerste vergadering van het schooljaar worden de vergaderdata voor het tweede en derde trimester vastgelegd. De laatste vergadering van het schooljaar wordt de datum voor de eerste vergadering van het volgende schooljaar vastgesteld en desgevallend ook agendapunten die naar het oordeel van de ouderraad om behandeling vragen.

19.   Aan het begin van een nieuwe zittingsperiode of wanneer het voorzitterschap tussentijds vacant is, draagt de directie zorg voor het versturen van de uitnodiging voor de eerste vergadering van het schooljaar. De directie stelt dan de agenda samen en neemt daarin de eventuele agendapunten op die tijdens de vorige vergadering vastgesteld werden.

Besluitvorming

20.   De ouderraad vervult haar adviserende rol op basis van overleg en consensus. Indien de vergadering geen overeenstemming kan bereiken, wordt er gestemd.

21.   Bij een staking der stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

22.   Stemming over zaken gebeurt mondeling, stemming over personen geschiedt schriftelijk.

Informatierecht en communicatieplicht

23.   De samenstelling van de ouderraad en het huishoudelijk reglement worden door de directie uiterlijk 2 weken na de eerste vergadering en voor de duur van de hele zittingsperiode gepubliceerd op de website van de school.

24.   De ouderraad ontvangt van de directie de nodige informatie (eventueel na beraad met schoolbestuur, leerlingenraad of andere betrokken instanties zoals overlegcomité) om de adviserende rol richting schoolraad te kunnen vervullen.

25.   De ouderraad ontvangt van haar vertegenwoordigers in de schoolraad de nodige terugkoppeling om de adviserende rol richting schoolraad te kunnen vervullen.

26.   Als een dringend advies van de ouderraad niet wordt gevolgd, motiveert de directie haar besluit binnen de 30 kalenderdagen (met opschorting van de schoolvakanties) nadat dit advies op de schoolraad is besproken.

27.   Zodra de agenda van de vergadering van de ouderraad is vastgesteld, draagt de directie zorg voor plaatsing ervan op de website van de school.

28.   De notulen van de ouderraad zijn enkel bedoeld voor intern gebruik en worden telkens op de eerstvolgende vergadering ter goedkeuring voorgelegd.

Voorzieningen

29.   De directie zorgt voor de nodige logistieke ondersteuning ten behoeve van de praktische werking van de ouderraad, zoals vergaderfaciliteit, briefwisseling en e-mailcorrespondentie, kopieerwerk.

30.   De leden van de ouderraad zijn via de schoolverzekering verzekerd voor lichamelijke en materiële schade op school en op weg naar en van de plaats van een activiteit georganiseerd door de ouderraad.

Vaststelling reglement

31.   Vaststelling (na eventuele herziening) van het huishoudelijk reglement vindt plaats op de eerste vergadering van de zittingsperiode van de ouderraad.

 

Tussentijdse herzieningen van het reglement zijn mogelijk.